Dessa allmänna villkor ( "Villkoren") reglerar användning av Betalos hemsida, produkter och tjänster. Läs dessa villkor noggrant och kontakta oss om du har några frågor.

Betalo AB, 556851-3112, ("Betalo"), Box 55983, 102 16 Stockholm, tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt att genomföra betalningar till svenska Plusgiron och Bankgiron, till svenska bankkonton ("Domestika betalningar") samt till utländska bankkonton ("Utlandsbetalningar"). Domestika betalningar och Utlandsbetalningar benämns gemensamt som "Betalningar". Beskrivningen i detta stycke benämns i det följande som ("Tjänsten").

Villkoren gäller för betaltjänstanvändaren ("Användaren") av Tjänsten. Genom att registrera sig för Tjänsten och acceptera Villkoren ingår Användaren och Betalo ett avtal som berättigar Användaren att använda Tjänsten i enlighet med Villkoren.

1. Allmänt

1.1. Betalo innehar tillstånd från Finansinspektionen ("FI") att tillhandahålla betaltjänster i egenskap av betalningsinstitut. Betalo står under FI:s tillsyn och omfattas bland annat av det regelverk som är fastställt i Lag (2010:751) om betaltjänster samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer (FFFS 2010:3).

2. Förutsättningar för Tjänsten

2.1. Du måste vara minst 18 år gammal för skapa konto hos Betalo och använda Tjänsten. Tjänsten erbjuds i dagsläget enbart till kunder i Sverige med svenskt personnummer. Betalo accepterar Betalningar med följande bankkort, betalkort och kreditkort – Visa, Mastercard och American Express ("Kort").

2.2. Du som Användare förbinder dig att meddela Betalo för det fall du är eller har varit en person i politisk utsatt ställning* ("PEP") och således har eller har haft en hög politisk eller statlig befattning, eller för det fall du är närstående och/eller medarbetare till en PEP. Sådant meddelande skall skickas till Betalo genom e-post till info@betalo.se och innehålla uppgift om personnummer, adress, funktion, titel samt verksamhetsland eller organisation avseende dig eller den PEP till vilken du är närstående och/eller medarbetare. Du förbinder dig vidare att meddela Betalo om eventuella förändringar avseende de förhållanden som anges i denna punkt 2.2.

2.3. Betalo kan komma att spara den kontaktinformation som ingår i ditt kundavtal med Betalo som skapas vid registrering. Betalo kan därigenom vid framtida tillfälle välja att kontakta dig som tidigare kund hos Betalo med information om nya tjänster eller erbjudanden från Betalo eller samarbetspartners till Betalo.

2.4. Betalo erbjuder Domestika betalningar till både Plusgiro och Bankgiro och erbjuder därigenom Domestika betalningar till alla mottagare som godkänts som företag i Bankgirocentralens (BGC) bankgironummerfil samt Plusgirots nummerfil (Nordea) över av svenska banker godkända och listade företag med tillhörande bankgiro och därtill knutet bankkonto respektive plusgirokonto. Betalo erbjuder även Domestika betalningar till svenska bankkonton samt Utlandsbetalningar till bankkonton i vissa vid var tid av Betalo accepterade länder. Aktuell information om länder till vilka Betalo accepterar Utlandsbetalningar finns på Betalos webbplats.

2.5. Betalo erbjuder inte Betalningar med Plusgiro eller Bankgiro till inkassobolag eller Kronofogdemyndigheten. Vidare förbehåller sig Betalo en diskretionär rätt att neka Betalningar till mottagare innefattande, men ej begränsat till, banker och kreditinstitut, som Betalo från tid till annan, genom anpassade mottagarlistor för enskilda kortutgivare samt genom Betalos skönsmässiga bedömning, inte erbjuder Betalningar till vid användandet av Tjänsten.

2.6. Du som Användare förbinder dig att agera för egen räkning vid användandet av Tjänsten. Användaren får endast använda Kort utställda i sitt eget namn. Användaren får inte använda Tjänsten för att genomföra Betalningar av räkningar som härstammar från det Kort som används för att göra Betalningen.

2.7. Du som Användare ansvarar för att känslig information såsom inloggningsinformation, lösenord och liknande används och hanteras på ett säkert sätt och hålls hemlig.

3. Betalningar

3.1 Domestika betalningar

Användaren ansvarar för att Domestika betalningar sker på ett korrekt sätt och ansvarar för att betalningsuppgifter såsom mottagare, OCR-nummer, summa och datum är korrekt ifyllda. Betalo ansvarar inte för eventuella felbetalningar på grund av att Användaren har fyllt i felaktiga uppgifter.

3.2 Utlandsbetalningar

3.2.1 Användaren ansvarar för att Utlandsbetalningar sker på ett korrekt sätt och ansvarar för att betalningsuppgifter såsom kontonummer, mottagarens uppgifter, summa och betalningsanledning är korrekt ifyllda. Betalo ansvarar inte för eventuella felbetalningar på grund av att Användaren har fyllt i felaktiga uppgifter.

3.2.2 En Utlandsbetalning får uppgå till maximalt 150 000 kronor eller motsvarande belopp i mottagande valuta.

3.3 Växelkurs

3.3.1 Vid Utlandsbetalningar kommer Betalo att informera dig om den fastställda växelkursen i samband med att Användare genomför sin Utlandsbetalning. För det fall den marknadsmässiga växelkursen (som tillhandahålls av en oberoende tredje part, till exempel Reuters) justeras med fem procent (5%) eller mer under den bankdag när Utlandsbetalningen registrerades kan Betalo, efter eget gottfinnande, välja att avbryta Utlandsbetalningen och återbetala pengarna till Användaren.

3.3.2 Betalo är inte en plattform för valutahandel och du som Användare åtar dig att inte använda Tjänsten för sådana ändamål. För det fall Betalo upptäcker att Användare använder Tjänsten för sådana ändamål, kan Betalo, efter eget gottfinnande, avbryta Användares Betalningar och/eller avsluta Användares konto.

3.4 Nekade Betalningar

Registrerade Betalningar kan nekas om angiven information inte är korrekt och således inte accepteras av banksystemet. Vid nekade Betalningar kommer Betalo att meddela dig som Användare samt kreditera beloppet till din betalningskälla. Observera att om växlingskursen har ändrats från att Användare registrerade sådana Betalningar till dess att Betalning nekades så kan Betalo inte garantera att hela beloppet återbetalas.

3.5 Avbryta Betalningar Användare kan avbryta Betalningar fram till dess att betalningsmedlen har skickats iväg enligt Användarens instruktioner. Observera att om växlingskursen har ändrats från att Användaren registrerade sin Betalning till dess att Betalningen nekades så kan Betalo inte garantera att hela beloppet återbetalas. Användare som önskar avbryta en Betalning skall kontakta Betalos kundtjänst per telefon eller e-post.

3.6. Om du som Användare avser att genom Tjänsten utföra Betalningar som kan komma att överstiga 500 000 kronor på årsbasis, vänligen kontakta Betalos kundtjänst. Genom att acceptera Villkoren bekräftar du som Användare att Tjänsten ej kommer att användas för illegalt ändamål och att Tjänsten ej används till förfogande över, förvärv, innehav eller brukande av medel som härrör från brottslig verksamhet.

4. Serviceavgift

4.1 Domestika betalningar

Betalo erbjuder en enkel prismodell utan fasta avgifter. Betalo accepterar de Kort som anges i dessa Villkor. Listade partnerkort (som du kan läsa mer om här) har ingen eller reducerad serviceavgift. Serviceavgiften för övriga Kort utgivna av Visa eller Mastercard är 1,9% och serviceavgiften för Kort utgivna av American Express är 2,5%.

4.2 Utlandsbetalningar

4.2.1 Överföringsavgift

Betalo tar ut en överföringsavgift motsvarande 0,5% av totalbeloppet vid varje Utlandsbetalning.

4.2.2 Serviceavgift

Serviceavgiften vid Utlandsbetalningar med Kort utgivna av Visa eller Mastercard är 1,9% och serviceavgiften för Kort utgivna av American Express är 2,5%.

5. Behandling av personuppgifter

5.1. Personuppgiftslagen (1998:204) ("PUL") trädde i kraft i oktober 1998 och gäller fullt ut från och med den 1 oktober 2001. PUL ger dig som kund rätt till information om behandling av personuppgifter.

5.2. Betalo ansvarar för att de personuppgifter som lämnas i samband med att Betalningar hanteras i enlighet med PUL. Genom godkännande av Villkoren samtycker du till att dina uppgifter sparas för att kunna behandla din order och genomföra Betalningar, underlätta vid kommande Betalningar, möjliggöra uppdatering av din betalningsstatus samt för utskick av erbjudanden från Betalo och Betalos samarbetspartners, via sms, e-post och annan direktreklam.

5.3. Genom att du godkänner Villkoren samtycker du till att Betalo lämnar ut dina personuppgifter till samarbetspartners för andra ändamål än marknadsföring, såsom till exempel till DIBS Payment Services AB (publ) för hantering av kortdata och kortuppgifter. Användare som lämnat personuppgifter har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan till Betalo, erhålla besked om vilka personuppgifter som rör Användaren som behandlas av Betalo.

5.4. Om personuppgifterna visar sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Betalo att vidta rättelseåtgärder. Om Användare vill få information om vilka personuppgifter som behandlas av Betalo eller om Användare vill begära rättelse av personuppgifter kan Användaren kontakta Betalo direkt.

6. Begränsning av Betalos ansvar

6.1. Betalo är inte ansvarigt för skada som kan förorsakas Användaren p.g.a. fel i elförsörjning eller tele- eller Internetförbindelser eller annan teknisk utrustning som inte tillhör Betalo.

6.2. Betalo är inte ansvarigt för skada som beror av lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, lockout, strejk, bojkott och blockad eller annan osedvanlig eller oförutsägbar omständighet i Sverige eller utomlands som Betalo inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga för Betalo att avvärja. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om Betalo självt är föremål för sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Betalo att verkställa Betalningar eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet enligt denna punkt får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Skada som kan uppkomma i andra fall skall inte ersättas av Betalo om Betalo förfarit med normal aktsamhet. Betalo ansvarar inte i något fall för indirekt skada. 6.3. Om en kund bryter mot Villkoren har Betalo en skyldighet gentemot tillsynsmyndigheter att pröva om affärsförbindelsen måste avslutas. Betalo äger i sådana fall rätt att informera Användaren om överträdelsen och avsluta affärsförbindelsen och Användarens konto hos Betalo. När Betalo tar emot medel med redovisningsskyldighet placeras dessa medel hos svenskt bankföretag. Sådant bankföretag utses av Betalo efter eget val. Placering hos bankföretag sker normalt i Betalos namn för Användarens räkning. Därvid placeras Användarens medel tillsammans med andra Användares medel. Användaren är därmed införstådd med att dennes medel kan komma att förvaras på ett samlingskonto hos bankföretaget. Huruvida Användaren har en sakrättsligt skyddad separationsrätt i händelse av att Betalo eller bankföretaget skulle försättas i konkurs eller drabbas av annan åtgärd med motsvarande rättsverkningar kan variera och är beroende av tillämplig lagstiftning. I Sverige föreligger separationsrätt som huvudregel under förutsättning att medlen hålls avskilda från Betalos egna medel.

7. Tillägg och ändringar

7.1. Utöver vad som anges i övrigt i Villkoren, har Betalo rätt att göra tillägg till och/eller ändra Villkoren genom att meddela Användare om sådana tillägg och/eller förändringar minst sju dagar innan tillägget/ändringen träder i kraft. Information om villkorsändringar kommer att lämnas via e-post till den e-postadress som Användare angivit vid registrering och uppdaterade Villkor kommer att hållas tillgängliga på Betalos webbplats. Om Användare inte accepterar förändringarna har Användare rätt att avsluta sitt konto att upphöra den dag ändringarna träder i kraft.

7.2. Betalo har alltid rätt att med omedelbar verkan vidta sådana ändringar av Villkoren (inklusive prisändringar) som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

8. Tvister och lagval

På dessa Villkor och i avtalsrelationen mellan Användare och Betalo ska svensk rätt tillämpas. Vid eventuell tvist följer Betalo Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvister med anledning av Villkoren mellan Betalo och en Användare skall prövas vid Stockholms tingsrätt som första och enda instans.

9. Avsluta konto

För det fall Användare önskar avsluta sitt konto hos Betalo skall Användare kontakta Betalos kundtjänst via telefon eller e-post.

10. Klagomål

För det fall Användare önskar framföra eventuella klagomål avseende Tjänsten skall Användaren kontakta Betalos klagomålsansvarig via e-post till info@betalo.se och ange ”Klagomål” i ämnesraden.

* Personer i politiskt utsatt ställning

I lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ("PTL") finns vissa bestämmelser vid etablerande av affärsrelationer med personer i politiskt utsatt ställning ("PEP"), innefattandes bland annat krav på skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom. PTL definierar PEP som "a) fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, och b) fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation". Vidare skall sådana åtgärder som anges ovan även tillämpas på familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP. Finansinspektionen har tagit fram kompletterande regler i FFFS 2009:1.

Med viktig offentlig funktion avses funktion som innehas av:

 1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar;
 2. parlamentsledamöter;
 3. domare i högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas;
 4. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ;
 5. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten; och
 6. personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.

Med familjemedlemmar avses:

 1. maka eller make;
 2. registrerad partner;
 3. sambo;
 4. barn;
 5. barns makar, registrerade partner eller sambor; och
 6. föräldrar.

Med känd medarbete avses:

 1. fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en PEP; och
 2. fysisk person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en PEP.