Allmänna Villkor

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) reglerar användning av appen Betalo (”Appen” eller ”Betalo”) och andra tjänster som tillhandahålls genom app och web av Betalo AB (publ) 559245-2931, (”Bolaget”). Läs dessa villkor noggrant och kontakta oss om du har några frågor.

Betalo är en tjänst som gör det möjligt att genomföra betalningar till svenska Plusgiron och Bankgiron och till svenska bankkonton (”Domestika betalningar”). Domestika betalningar benämns gemensamt som ”Betalningar”. Beskrivningen i detta stycke benämns i det följande som ”Tjänsten”.

Villkoren gäller för betaltjänstanvändaren (”Användaren”) av Tjänsten. Genom att registrera sig för Tjänsten och acceptera Villkoren ingår Användaren och Bolaget ett avtal som berättigar Användaren att använda Tjänsten i enlighet med Villkoren. 

1.1 Bolaget innehar tillstånd från Finansinspektionen (”FI”) att tillhandahålla betaltjänster i egenskap av betalningsinstitut. Bolaget står under FI:s tillsyn och omfattas bland annat av det regelverk som är fastställt i lagen (2010:751) om betaltjänster samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer (FFFS 2010:3).

1.2 Användare kan få tillgång till dessa Villkor samt information beträffande Tjänsten via Appen, Betalos hemsida, eller via Betalos kundservice. Information i  enlighet med lagen om betaltjänster (2010:751) tillgängliggörs för Användaren i dessa Villkor och uppdateras löpande vid eventuella ändringar.  

 1. Meddelanden och språk

För avtalsförhållandet och kommunikationen mellan Användaren och Bolaget används svenska språket.

Skriftliga meddelanden från Betalo till Användaren sänds per e-post till den e-postadress Användaren angivit vid registrering och ska anses ha kommit Användaren tillhanda senast påföljande dag. Meddelanden som ej anses vara brådskande kan alternativt visas på Användarens konto genom inloggning i appen.

 1. Förutsättningar för Tjänsten

3.1 Du måste vara minst 18 år gammal för att skapa konto hos Betalo och använda Tjänsten. Tjänsten erbjuds i dagsläget enbart till kunder som är folkbokförda i Sverige och som har svenskt personnummer. Tjänsten erbjuds i dagsläget inte till personer med skyddade personuppgifter. Betalo accepterar Betalningar med följande bankkort, betalkort och kreditkort – Visa, Mastercard och, vid Betalningar till PlusGiro/BankGiro, även American Express (”Kort”).

3.2 Du som Användare förbinder dig att meddela Betalo för det fall du är eller har varit en person i politisk utsatt ställning* (”PEP”) och således har eller har haft en hög politisk eller statlig befattning, eller för det fall du är närstående och/eller känd medarbetare till en PEP. Sådant meddelande ska skickas till Betalo genom e-post till support@betalo.se och innehålla uppgift om personnummer, adress, funktion, titel samt verksamhetsland eller organisation avseende dig eller den PEP till vilken du är närstående och/eller känd medarbetare. Du förbinder dig vidare att meddela Betalo om eventuella förändringar avseende de förhållanden som anges i denna punkt 3.2.

3.3 Betalo erbjuder Domestika betalningar till både Plusgiro och Bankgiro och erbjuder därigenom Domestika betalningar till alla mottagare som godkänts som företag i Bankgirocentralens (BGC) bankgironummerfil samt Plusgirots nummerfil (Nordea) över av svenska banker godkända och listade företag med tillhörande bankgiro och därtill knutet bankkonto respektive plusgirokonto. Betalo erbjuder även Domestika betalningar till svenska bankkonton. 

3.4 Betalo erbjuder inte Betalningar med Plusgiro eller Bankgiro till inkassobolag eller Kronofogdemyndigheten. Vidare förbehåller sig Betalo en diskretionär rätt att neka Betalningar till mottagare innefattande, men ej begränsat till, banker och kreditinstitut, som Betalo från tid till annan, genom anpassade mottagarlistor för enskilda kortutgivare samt genom Betalos skönsmässiga bedömning, inte erbjuder Betalningar till vid användandet av Tjänsten.

3.5 Användare som avser att använda Tjänsten till att utföra Betalningar som kan komma att överstiga 500 000 kronor på årsbasis, ska kontakta Betalos kundtjänst innan Tjänsten börjas användas. Genom att acceptera Villkoren bekräftar Användaren att Tjänsten ej kommer att användas för illegalt ändamål, såsom penningtvätt, finansiering av terrorism eller bedrägeri. Tjänsten får ej heller användas till att förfoga över, förvärva, inneha eller bruka medel som härrör från brottslig verksamhet.

 1. Utförande av betalningstransaktioner

4.1 För att en betalningsorder ska kunna utföras korrekt krävs att Användaren följer de instruktioner som ges vid betalningstillfället i Appen.

4.2 Vid betalningar ansvarar Användaren för att betalningsuppgifter såsom korrekt Bankgiro/Postgiro nummer eller bankkontonummer till mottagare, OCR-nummer och belopp är korrekt ifyllda. Betalo ansvarar inte för eventuella felaktiga betalningar på grund av att Användaren har fyllt i felaktiga uppgifter eller att betalningsmottagaren ej kan placera betalningen.

4.3 Godkännande att genomföra en Betalning ges vid betalningstillfället av Användaren. Användare som önskar återföring av genomförd Betalning ska kontakta Betalo och framställa sådan begäran i inloggat läge i Betalo-appen. Om det är möjligt att avbryta Betalningen ska Betalo genomföra detta på Användarens begäran och återbetala/kreditera Användarens Kort.
En återbetalning kan utföras om användaren kontaktar Betalo senast 15 min innan kundtjänst stänger, en(1) bankdag innan utbetalningsdag. Om betalningen har genomförts är det Användarens ansvar att kontakta mottagaren om en retur. Vid återbetalning kommer Betalo att ta ut en avgift motsvarande serviceavgiften enligt punkt 8.2

4.4 En betalningsorder ska anses mottagen när Användaren godkänt Betalningen och mottagit en bekräftelse på denna i form av att betalningen kan ses som pågående i appen.

4.5 En Betalning utförs normalt inom tre (3)  men senast (7) bankdagar. Betalo ansvarar inte för eventuella förseningar orsakade av tredje part. 

4.6 Användaren kan avbryta Betalningar fram till och med en (1) bankdag innan utbetalningsdag. Användare som önskar avbryta en Betalning ska kontakta Betalos kundtjänst i inloggat läge med BankId i Betalo-appen.

 1. Betalos ansvar för genomförandet av Betalningar

5.1 Betalo ansvarar gentemot Användaren för att en enligt Villkor godkänd betalningsorder som Användaren har initierat utförs korrekt. Om betalningsordern utförts korrekt av Betalo ansvarar betalningsmottagaren gentemot Användaren för att transaktionen levereras korrekt.

5.2 Om en betalningstransaktion inte kan genomföras, ska Betalo återställa Användarens kortsaldo så snart det kan ske. 

5.3 Om en betalningstransaktion som initierats av Användare inte genomförs eller genomförs bristfälligt, ska Betalo, på begäran av betalaren så snart som möjligt försöka spåra den initierade betalningstransaktionen och underrätta betalaren om resultatet. 

5.4 Betaltjänstleverantörerna ansvarar gentemot sina Användare för sådana avgifter och räntor som användare ska betala till följd av att betalningen inte genomförts eller genomförts bristfälligt under förutsättning att Betalo har brustit i utförandet. Om det är Användaren som bär ansvaret för att transaktionen inte kunnat genomföras ansvarar inte Betalo för sådana avgifter och räntor som användaren ska betala till följd av att betalningen inte genomförts eller genomförts bristfälligt. 

5.5 Registrerade Betalningar kan nekas om angiven information inte är korrekt och således inte accepteras av banksystemet. Vid nekade Betalningar kommer Betalo att meddela Användaren samt kreditera beloppet till Användarens betalningskälla. I detta fall återbetalas inte serviceavgiften.

 1. Användarens ansvar

6.1 Användaren ansvarar för att det finns täckning för lämnad betalningsorder samt att uppgifter som lämnats i betalningsordern är tillräckliga och korrekta.

6.2 Användaren förbinder sig att agera för egen räkning vid användandet av Tjänsten. Användaren får endast använda Kort utställda i sitt eget namn. Användaren får inte använda Tjänsten för att genomföra Betalningar av räkningar som härstammar från det Kort som används för att göra Betalningen.

6.3 Användaren ansvarar för att känslig information såsom inloggningsinformation, lösenord och liknande används och hanteras på ett säkert sätt och hålls hemlig så att de förblir otillgängliga för obehöriga. Om obehöriga transaktioner från en kontohavares konto har kunnat genomföras till följd av att kontohavaren inte har skyddat sin personliga behörighetsfunktion, ansvarar kontohavaren för beloppet enligt LBT. Om obehöriga transaktioner från en kontohavares konto har kunnat genomföras till följd av att en skyldighet åsidosatts genom grov oaktsamhet, ansvarar kontohavaren för hela beloppet. 

6.4 Användaren ska snarast anmäla till Betalo via e-post om det finns anledning att anta att någon obehörig fått tillgång till eller kännedom om lösenord och/eller annan känslig information om Användarens kort. Om Användaren underlåter att följa säkerhetsinstruktionerna enligt ovan (punkt 6.3) är Användaren alltid ansvarig för skada som åsamkas Betalo och debitering som uppkommer till följd av att annan obehörigen använder Tjänsten. Vid obehörig debitering av kort/konto måste detta direkt meddelas till aktuell bank för att spärra kort/konto och reklamera aktuell betalning.

6.5 Användaren ska omedelbart ta del av och granska den information om genomförda Betalningar som görs tillgänglig för Användaren av Betalo i mobilapplikationen. Användaren ska utan onödigt dröjsmål från det att Användaren får kännedom om icke godkända eller felaktigt utföra Betalningar, och senast 13 månader efter debiteringsdagen, underrätta Betalo härom och begära rättelse genom att göra en reklamation.

6.6 Det är användarens ansvar att alltid vara uppdaterad på eventuella ändringar i Villkoren. 

6.7 Det är användarens ansvar att Betalo-appen är uppdaterad till senaste version som är tillgänglig på Apple App Store och Google Play Store. 

 1. Växelkurs

7.1 Betalo är inte en plattform för valutahandel och Användaren åtar sig att inte använda Tjänsten för sådana ändamål. För det fall Betalo upptäcker att Användare använder Tjänsten för sådana ändamål, kan Betalo, efter eget gottfinnande, avbryta Användares Betalningar och/eller avsluta Användares konto. Betalo genomför endast transaktioner i svenska kronor varför ingen valutaväxling sker. 

 1. Avgifter

8.1 Räntekostnader

Betalo tar inte ut några räntekostnader av Användaren. 

8.2 Serviceavgift

Betalo erbjuder en enkel prismodell utan fasta avgifter. Vid betalningar tar Betalo ut en serviceavgift baserad på transaktionsbelopp. Serviceavgiften för respektive Kort finns angiven på www.betalo.com. Betalo erbjuder enbart betalningar i SEK och tar därför inte ut någon avgift för valutaväxling. 

8.3 Betalo har alltid rätt att med omedelbar verkan göra prisförändringar. Gällande priser uppdateras löpande på https://www.betalo.com/priser/

 1.  Behandling av personuppgifter

9.1  Betalo är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”). Av regelmässiga skäl måste Betalo spara vissa uppgifter. Vilka dessa är kan erhållas av Betalos kundtjänst på begäran. 

9.2  Genom att godkänna Villkoren godkänner Användaren att Betalo behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra avtal med Användaren, inklusive; namn, adress, personnummer, e-postadress, IP-adress, webbläsare, enhetsinformation, telefonnummer, information om Användarens Betalningar och transaktioner samt kortuppgifter. 

9.3  Betalo hanterar personuppgifter för att kunna uppfylla ingångna avtal med Användare, för identifiering av Användare, utveckling av Betalos tjänster, för att tillvarata kundförhållandet samt till internstatistik och i analyssyfte. Där det är nödvändigt, till exempel för att utreda bedrägeri och missbruk av Betalos tjänster, kan Betalo också använda personuppgifter internt i identifieringssyfte. Betalo hanterar även personuppgifter för att uppfylla förpliktelser enligt lag, bland annat för bokföringsändamål och för att följa konsumenträttsliga- och penningtvättsregleringar. 

9.4  Personuppgifter kan också användas i marknadsföringssyfte om Användaren samtyckt till sådan behandling eller baserat på en intresseavvägning. 

9.5  Betalo behandlar bara personuppgifter för de ändamål för vilka de har samlats in och i förekommande fall för andra därmed förenliga ändamål. Behandling av personuppgifter pågår endast så länge som är motiverat med hänsyn till ändamålen för behandlingen och uppgifterna raderas därefter utan onödigt dröjsmål. Uppgifter bevaras även i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra rättsliga förpliktelser eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

9.6 Om det kommer till Betalos kännedom om obehörig användning av Användarens kort eller kortuppgifter informeras Användaren via e-post. 

9.7 För mer detaljerad information om Betalos behandling av personuppgifter, så som syfte, utövande av Användarens rättigheter, utlämning och överföring av personuppgifter, se Betalos integritetspolicy.

 1. Begränsning av Betalos ansvar

10.1 Betalo är inte ansvarigt för skada som kan förorsakas Användaren på grund av fel i elförsörjning eller tele- eller Internetförbindelser eller annan teknisk utrustning som inte tillhör Betalo.

10.2 Betalo är inte ansvarigt för skada som beror av lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, lockout, strejk, bojkott och blockad eller annan osedvanlig eller oförutsägbar omständighet i Sverige eller utomlands som Betalo inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga för Betalo att avvärja. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om Betalo självt är föremål för sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Betalo att verkställa Betalningar eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet enligt denna punkt får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Skada som kan uppkomma i andra fall ska inte ersättas av Betalo om Betalo förfarit med normal aktsamhet. Betalo ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

10.3 Betalo ansvarar endast för att förmedla Betalningar och är inte ansvarigt för uteblivna leveranser av eller fel på varor eller tjänster som köps av tredje part genom användandet av Tjänsten. Reklamation och andra anspråk som Användaren i sådana fall vill göra ska riktas direkt till tredje part.

10.4. Om en kund bryter mot Villkoren har Betalo en skyldighet gentemot tillsynsmyndigheter att pröva om affärsförbindelsen måste avslutas. Betalo äger i sådana fall rätt att informera Användaren om överträdelsen och avsluta affärsförbindelsen och Användarens konto hos Betalo med omedelbar verkan. När Betalo tar emot medel med redovisningsskyldighet placeras dessa medel hos svensk bank. Sådan bank utses av Betalo efter eget val. Placering hos bank sker normalt i Betalos namn för Användarens räkning. Därvid placeras Användarens medel tillsammans med andra Användares medel. Användaren är därmed införstådd med att dennes medel kan komma att förvaras på ett samlingskonto hos bank. Huruvida Användaren har en sakrättsligt skyddad separationsrätt i händelse av att Betalo eller banken skulle försättas i konkurs eller drabbas av annan åtgärd med motsvarande rättsverkningar kan variera och är beroende av tillämplig lagstiftning. I Sverige föreligger separationsrätt som huvudregel under förutsättning att medlen hålls avskilda från Betalos egna medel.

 1. Tillägg och ändringar

11.1 Utöver vad som anges i övrigt i Villkoren, har Betalo rätt att göra tillägg till och/eller ändra Villkoren genom att meddela Användaren om sådana tillägg och/eller förändringar minst två månader innan ändringen träder i kraft. Information om villkorsändringar kommer att lämnas via Betalos app och/eller e-post till Användaren och uppdaterade Villkor kommer att hållas tillgängliga på Betalos webbplats. 

11.2 Det är Användarens ansvar att vid inloggning i appen läsa igenom Villkoren. Användaren anses ha godkänt de aktuella Villkoren när användaren loggat in via appen. Om användaren inte godkänner de ändrade villkoren kan Användaren begära att avsluta sitt konto per den dag då ändringarna träder i kraft.

11.3 Betalo har alltid rätt att med omedelbar verkan vidta sådana ändringar av Villkoren (inklusive prisändringar) som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

 1. Tvister och lagval

På dessa Villkor och i avtalsrelationen mellan Användare och Betalo ska svensk rätt tillämpas. Vid eventuell tvist följer Betalo Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvister med anledning av Villkoren mellan Betalo och en Användare ska prövas vid Stockholms tingsrätt som första och enda instans.

 1. Avtalstid och uppsägning

13.1 Villkoren gäller tills vidare.

13.2 Användaren har rätt att när som helst med omedelbar verkan säga upp avtalet avseende Tjänsten utan kostnad. Uppsägningen ska göras skriftligen till Betalo i inloggat läge med BankId genom Betalo-appen.

13.3 Betalo förbehåller sig rätten att spärra Användarens konto om det finns risk för en icke säker användning av kontot eller misstanke om att kontot obehörigen använts. Betalo skall informera Användaren om att kontot är spärrat och skälen till denna spärr. Information till betalaren får dock inte lämnas om det skulle vara oförenligt med annan lag eller om det är motiverat av säkerhetsskäl att inte göra detta. 

13.4 Betalo har rätt att skriftligen säga upp avtalet avseende Tjänsten med en uppsägningstid om två månader.

 1. Klagomål

För det fall Användaren önskar framföra eventuella klagomål avseende Tjänsten ska Användaren kontakta Betalos klagomålsansvarig via e-post till klagomal@betalo.se och ange ”Klagomål” i ämnesraden.

 

Betalo AB (publ)

Org nr 559245-2931

Drottninggatan 33

111 51 Stockholm

www.betalo.se

 

* Personer i politiskt utsatt ställning

I lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”PTL”) finns vissa bestämmelser vid etablerande av affärsrelationer med personer i politiskt utsatt ställning (”PEP”), innefattandes bland annat krav på skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom. PTL definierar PEP som ”a) fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, och b) fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation”. Vidare ska sådana åtgärder som anges ovan även tillämpas på familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP. Finansinspektionen har utfärdat kompletterande föreskrifter på området (FFFS 2017:11).

Med viktig offentlig funktion avses funktion som innehas av:

 1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar;
 2. parlamentsledamöter;
 3. ledamöter i styrelsen för politiska partier;
 4. domare i högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas;
 5. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ;
 6. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten;
 7. personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan; och
 8. personer i ledningen för internationella organisationer.

Med familjemedlemmar avses:

 1. maka eller make;
 2. registrerad partner;
 3. sambo;
 4. barn;
 5. barns makar, registrerade partner eller sambor; och
 6. föräldrar.

Med känd medarbetare avses:

 1. fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en PEP; och
 2. fysisk person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en PEP.

Med nära förbindelser i punkten 1 avses nära affärsförbindelser och andra förbindelser som kan medföra att den kända medarbetaren kan förknippas med förhöjd risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.