Bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma i Betalo AB (publ.)

Aktieägare i Betalo AB (publ.) org nr. 559245-2931 kallas till extra bolagsstämma den 17 november 2023 kl. 13.00 på iOffice, Drottninggatan 33, 3 tr. 111 51 Stockholm.

Anmälan till bolaget ska ske senast den 7 november 2023. Mer information finns på bolagets webbplats www.betalo.com/bolagsstamma

Deltagande vid stämman

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

dels vara införd i den av Kapclear förda aktieboken på avstämningsdagen fredag den 7 november 2023.
dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget senast fredag den 7 november 2023.

Anmälan kan göras skriftligen till Betalo AB (publ), Att: Årsstämma, iOffice, Drottninggatan 33, 3 tr. 111 51 Stockholm eller per e-post annica@betalo.se senast den 7e november 2023.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer och antal eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud (se vidare nedan).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) i den av Kapclear förda aktieboken för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig och begäras hos förvaltaren, enligt förvaltarens rutiner, i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 7 november 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingarna (fullmakt och/eller registreringsbevis) i god tid före årsstämman till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär och detta finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.betalo.com/bolagsstamma

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Bemyndigande avseende emission av teckningsoptioner
7. Emission av teckningsoptioner
8. Teckning
9. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 6 – Bemyndigande avseende emission av teckningsoptioner

Styrelsen för Betalo AB (publ) föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av teckningsoptioner berättigande till nyteckning av aktier. Teckningsoptionerna ska erbjudas nyckelpersoner i bolaget och styrelsen ska således äga rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt.
Genom beslut med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst 50 000 teckningsoptioner emitteras.

Punkt 7 – Emission av teckningsoptioner

Styrelsen för Betalo AB (publ) föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 7 500 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 7 500 kronor.

Handlingar

Styrelsens förslag samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning hålls tillgängliga hos Bolaget, på iOffice, Drottninggatan 33, 3 tr. 111 51 Stockholm och på Bolagets webbplats www.betalo.com/bolagsstamma två veckor före stämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin post- eller e-postadress i ett mail till annica@betalo.se. Bolagsstämmoaktieboken kommer att hållas tillgänglig hos Bolaget på ovanstående adress.

Stockholm i oktober 2023

Betalo AB (publ)

Styrelsen

Kallelse till extrastämma

Styrelsens förslag till beslut om emission

Agenda

Revisionsberättelse

Optionsvillkor

Styrelsens förslag till bemyndigande

Styrelsens redogoörelse

Årsredovisning

Revisors yttrande

Fullmaktsformulär