Bolagsstämma

Kallelse till årsstämma i Olateb AB (publ.)’

Aktieägare i Olateb AB (publ.) org nr. 559245-2931 kallas till årsstämma den 22 juni 2022 kl 10.00 på Convendum, Vasagatan 16, 4 tr. 111 20 Stockholm.

Anmälan till bolaget ska ske senast den 15 juni 2022. Mer information finns på bolagets webbplats www.betalo.com/bolagsstamma

Deltagande vid stämman

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

 • dels vara införd i den av Kapclear förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 15 juni 2022.
 • dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget senast onsdagen den 15 juni 2022.

 

Anmälan kan göras skriftligen till Olateb AB (publ), Att: Årsstämma, Convendum, Vasagatan 16, 4 tr. 111 20 Stockholm eller per e-post anton@betalo.se senast den 15e juni 2022.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud (se vidare nedan).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) i den av Kapclear förda aktieboken för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren, enligt förvaltarens rutiner, i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 15 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingarna (fullmakt och/eller registreringsbevis) i god tid före årsstämman till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär och detta finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.betalo.com/bolagsstamma

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsman
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut om a)Fastställande av resultat och balansräkning b)Disposition beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c)Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
 9. Val till styrelse och revisorer
 10. Beslut om styrelsens förslag till ändring av Bolagsordningen, fullständiga

handlingar finns på bolagets webbplats www.betalo.com/bolagsstamma

 1. Stämmans avslutande

 

 BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer

Information om arvoden finns tillgänglig på Bolagets hemsida två veckor innan utsatt stämma www.betalo.com/bolagsstamma

 Punkt 9 – Val till styrelsen och revisorer

Styrelsens förslag på styrelseledamöter finns tillgänglig på Bolagets hemsida två veckor innan utsatt stämma www.betalo.com/bolagsstamma

Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Grant Thornton intill slutet av årsstämman 2023. Grant Thornton har meddelat att auktoriserade revisorn Olof Nordgaard kommer att vara huvudansvarig revisor, förutsatt att omval sker.

 

Punkt 10 – STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN.

I syfte att ändra § 1 Företagsnamn till företagets varumärkesnamn vilket nu har övertagits från tidigare ägare föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om nedanstående ändring i bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

 • 1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Olateb AB (publ). Bolaget är publikt.

 

Föreslagen lydelse:

 • 1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Betalo AB (publ). Bolaget är publikt.

I syfte att korrigera § 3 Verksamhet så att den rätterligen speglar bolagets verksamhet föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om nedanstående ändring i bolagsordningen.

 

Nuvarande lydelse:

 • 3 Verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier i andra bolag samt därmed förenlig verksamhet.

 

Föreslagen lydelse:

 • 3 Verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva verksamhet som betalningsinstitut samt därmed förenlig verksamhet.

 

 Bemyndigande för styrelsen

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Majoritetsregler

Beslut under denna punkt 10 förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Den justerade bolagsordningen i dess nya lydelse framgår i kallelsen som finns på bolagets webbplats www.betalo.com/bolagsstamma

 Handlingar

Styrelsens förslag samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning hålls tillgängliga hos Bolaget, på Convendum, Vasagatan 16, 4 tr. 111 20 Stockholm och på Bolagets webbplats www.betalo.com/bolagsstamma två veckor före stämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att hållas tillgänglig hos Bolaget på ovanstående adress.

 Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Stockholm i maj 2022

Olateb AB (publ)

Styrelsen