Bolagsstämma

Kallelse till årsstämma i Betalo AB (publ.)

Aktieägare i Betalo AB (publ.) org nr. 559245-2931 kallas till årsstämma den 26 juni 2023 kl. 13.00 på iOffice, Drottninggatan 33, 3 tr. 111 51 Stockholm.

Anmälan till bolaget ska ske senast den 16 juni 2023. Mer information finns på bolagets webbplats www.betalo.com/bolagsstamma

Deltagande vid stämman

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

· dels vara införd i den av Kapclear förda aktieboken på avstämningsdagen fredag den 16 juni 2023.

· dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget senast fredag den 16 juni 2023.

Anmälan kan göras skriftligen till Betalo AB (publ), Att: Årsstämma, iOffice, Drottninggatan 33, 3 tr. 111 51 Stockholm eller per e-post annica@betalo.se senast den 16e juni 2023.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer och antal eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud (se vidare nedan).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) i den av Kapclear förda aktieboken för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren, enligt förvaltarens rutiner, i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 16 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingarna (fullmakt och/eller registreringsbevis) i god tid före årsstämman till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär och detta finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.betalo.com/bolagsstamma

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringspersoner

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

7. Beslut om

1. Fastställande av resultat och balansräkning

2. Disposition beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer

9. Val till styrelse och revisorer

10. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

11. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer

Styrelsearvode: Något styrelsearvode kommer inte att utgå för 2023.

Ägare i Betalo föreslår att de tre ledamöterna Leif Karlsson, Mikael Karlsson och Håkan Nyberg ska få teckna sig för 2500 kvalificerade personaloptioner (KPO) vardera. Anton Fagerlönn avstår från den föreslagna tilldelningen för egen räkning. Någon kostnad för KPOerna kommer inte att finnas utan de oberoende ledamöterna får KPOerna vederlagsfritt. 3 år efter att dessa KPOer har erlagts (KPO-avtalet signerades) kommer de att kunna konverteras till motsvarande antal aktier. Vid konverteringen kommer kvotvärdet för aktierna att erläggas av de tre ledamöterna. För att säkerställa att det finns aktier motsvarande antalet KPOer vid konverteringstillfället kommer 2500×3 = 7500 teckningsoptioner att behöva emitteras av Betalo. Dessa teckningsoptioner kommer att tecknas och hållas av Betalo fram till dess KPOerna konverteras till aktier.
Ägare i Betalo föreslår således att årsstämman ger styrelsen ett bemyndigande att fram till nästa årsstämma emittera 7500 teckningsoptioner.

Punkt 9 – Val till styrelsen och revisorer

Till styrelse föreslås omval av Mikael Karlsson, Håkan Nyberg, Anton Fagerlönn som styrelseledamöter, fram till nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Leif Karlsson såsom ordförande i styrelsen fram till nästa årsstämma.

Punkt 10 – Bemyndigande för styrelsen om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

• Aktiekapital ökas med upp till 100.000 kr

• Utöka antal aktier med upp till 100.000 st

• Pris per aktie; som lägst 100 kr

• Överkursen ska föras till den bundna överkursfonden

• Aktieteckning sker fram till och med den 30e juni 2023, styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden.

Rätten att teckna aktier;

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger.

2. Rätten att delta i företrädesemissionen ska tillkomma aktieägare som är införda i bolagets aktiebok dagen före ordinarie bolagsstämma.

3. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen bestämma om och i vilken utsträckning tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt ska äga rum. Sådan eventuell tilldelning ska ske till de som tecknat aktier med stöd av företrädesrätt, oavsett om tecknaren var aktieägare vid beslutet eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till den företrädesrätt som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom att styrelsen beslutar om tilldelning.

• Likvid Bolaget tillhanda senast två (2) bankdagar efter anmälningsperiodens slut.

• Aktierna ger utdelning från det räkenskapsår som löper 1a jan 2024 – 31a dec 2024

• Aktier kan tecknas via likvid betalning, apport eller kvittning.

Handlingar

Styrelsens förslag samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning hålls tillgängliga hos Bolaget, på iOffice, Drottninggatan 33, 3 tr. 111 51 Stockholm och på Bolagets webbplats www.betalo.com/bolagsstamma två veckor före stämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att hållas tillgänglig hos Bolaget på ovanstående adress.

Stockholm i maj 2023

Betalo AB (publ)

Styrelsen

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Teckningsanmälan

Fullmaktsformulär