Bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma i Betalo AB (publ)

Aktieägarna i Betalo AB (publ), org. nr. 559245-2931 (”Betalo”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 14 april 2023 kl. 15.00 på iOffice, Drottninggatan 33, våning 3 i Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i bolagets aktiebok på dagen för stämman och anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den 11 april 2023 via e-post till annica@betalo.se.

Önskar aktieägare medföra biträde ska detta anmälas samtidigt. För aktieägare som företräds genom ombud ska skriftlig daterad fullmakt utfärdas. Fullmakten tillsammans med behörighetshandlingar bör insändas vid anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Betalos webbplats, www.betalo.com/bolagsstamma.

Ladda ned fullmaktsformulär

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringspersoner
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Val av ny styrelse – till ersättande av nuvarande styrelse – enligt förslag från aktieägarminoritet, innefattande fastställande av antalet styrelseledamöter och val av styrelseledamöter
  8. Bemyndigande för styrelsen att besluta om en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna
  9. Stämmans avslutande
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner